Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Výzva IROP-CLLD-W965-512-002_C1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  C1 Komunitné sociálne služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-W965-512-002

Dátum vyhlásenia:  31.05.2021

 

prílohy na stiahnutie:

Vyzva_IROP-CLLD-W965_512_002_MaguraStraz-C1

 

Prílohy k výzve:

Vyzva_priloha_01-Formular_ZoPr

Vyzva_priloha_02-Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov

Vyzva_priloha_03-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Vyzva_priloha_04-Kriteria_pre_vyber_projektov

 

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie

Priloha_02_ZoPr-TestPodnikuVTazkostiach

Priloha_02a_ZoPr-InstrukciaKUrceniuPodnikuVTazkostiach

Priloha_02b_ZoPr-PokynyKVyplneniuTestuPodnikuVTazkostiach

Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie