Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

projekty

Zrealizované projekty IROP

 

Implementácia stratégie CLLD MAS MAGURA STRÁŽOV

Hlavným cieľom projektu „Financovanie Implementácia stratégie CLLD MAS MAGURA STRÁŽOV“ je správna a efektívna realizácia samotných projektov užívateľmi na území MAS a dosiahnutie merateľných ukazovateľov, ktoré boli naplánované a schválené v Stratégii CLLD MAS MAGURA STRÁŽOV. MAS je pripravená na to, aby formou finančného príspevku z IROP (prostredníctvom fondu EFRR) mohla vyhlasovať výzvy a realizovať projekty vrátane ich implementácie a monitorovania. Očakávanými výsledkami projektu a definovanými oprávnenými aktivitami sú projekty užívateľov v súlade s programovou stratégiou IROP, špecifickými cieľmi 5.1.1 a 5.1.2. Cieľom projektu je zabezpečiť realizáciu nasledujúcich plánovaných aktivít schválenej stratégie CLLD:
– A1 Podpora podnikania a inovácií,
– B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry,
– B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
– C1 Komunitné sociálne služby.

Nenávratný finančný príspevok: 470 000,00 €

Výška finančnej podpory z EÚ: 470 000,00 €

IROP implementácia

 

 

 

 

Prevádzkové náklady MAS MAGURA STRÁŽOV spojené s riadením uskutočňovania stratégie

CHOD I

plagát IROP 2019

 

 

CHOD II

Plagát IROP 2020

 

 

 

 

Animačné náklady MAS MAGURA STRÁŽOV

plagat PRV – animácie