Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

projekty

Zrealizované projekty IROP

Zrealizované projekty PRV

 

 

Zrealizované projekty MAS

Implementácia stratégie CLLD MAS MAGURA STRÁŽOV

Hlavným cieľom projektu „Financovanie Implementácia stratégie CLLD MAS MAGURA STRÁŽOV“ je správna a efektívna realizácia samotných projektov užívateľmi na území MAS a dosiahnutie merateľných ukazovateľov, ktoré boli naplánované a schválené v Stratégii CLLD MAS MAGURA STRÁŽOV. MAS je pripravená na to, aby formou finančného príspevku z IROP (prostredníctvom fondu EFRR) mohla vyhlasovať výzvy a realizovať projekty vrátane ich implementácie a monitorovania. Očakávanými výsledkami projektu a definovanými oprávnenými aktivitami sú projekty užívateľov v súlade s programovou stratégiou IROP, špecifickými cieľmi 5.1.1 a 5.1.2. Cieľom projektu je zabezpečiť realizáciu nasledujúcich plánovaných aktivít schválenej stratégie CLLD:
– A1 Podpora podnikania a inovácií,
– B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry,
– B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
– C1 Komunitné sociálne služby.

Nenávratný finančný príspevok: 470 000,00 €

Výška finančnej podpory z EÚ: 470 000,00 €

IROP implementácia

 

Prevádzkové náklady MAS MAGURA STRÁŽOV spojené s riadením uskutočňovania stratégie

CHOD I

plagát IROP 2019

 

CHOD II

Plagát IROP 2020

 

Animačné náklady MAS MAGURA STRÁŽOV

plagat PRV – animácie