Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Kategória: Nezaradené

Výzva MAS_099/7.4/6 – VYHLÁSENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných

Výzva MAS_099/7.2/2 -VYHLÁSENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov

Investície do inovácií strojného vybavenia

Názov projektu: Investície do inovácií strojného vybavenia Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Výzva: IROP-CLLD-W965-511-001 Celkové oprávnené výdavky: 90 000 € Výška schváleného príspevku: 49 500 € Stručný popis projektu: Hlavným zámerom projektu bolo zavedenie nového inovatívneho stavebného mechanizmu v podobe nákladného vozidla s hydraulickým žeriavom do prevádzky spoločnosti, na zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnosti firmy

ZNAČENIE A BUDOVANIE DOPLNKOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY CYKLOTRASY V K.Ú. OBCE ČAVOJ

Názov projektu: ZNAČENIE A BUDOVANIE DOPLNKOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY CYKLOTRASY V K.Ú. OBCE ČAVOJ Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry Výzva: IROP-CLLD-W965-512-003 Celkové oprávnené výdavky: 30 000 € Výška schváleného príspevku: 28 500 €                                 Stručný popis projektu:

PODPORA KOMUNITNÉHO ŽIVOTA V BOJNICIACH

Názov projektu: PODPORA KOMUNITNÉHO ŽIVOTA V BOJNICIACH Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby Výzva: IROP-CLLD-W965-512-002 Celkové oprávnené výdavky: 20 000 € Výška schváleného príspevku: 19 000 €                                     Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu bola prestavba spoločenskej miestnosti komunitného

Autobusová zastávka v obci Košecké Podhradie

Názov projektu: Autobusová zastávka v obci Košecké Podhradie Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Výzva: IROP-CLLD-W965-512-004 Celkové oprávnené výdavky: 14 747,56 € Výška schváleného príspevku: 13 416,61 €   Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom skvalitňovania prostredia pre život obyvateľov obce Košecké Podhradie, jej turistov a návštevníkov.