Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Vyhlásené výzvy PRV

Výzva MAS_099/7.4/6

Miestna akčná skupihttp://vyzva-mas_099-7-4-6-vyhlasenana MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) Dĺžka trvania výzvy je od 30.05.2024 do 26.07.2024. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:  0945 440 330, mas.magurastrazov@gmail.com

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 30.05.2024

Dátum uzavretia: 26.07.2024

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

za zdroj EÚ: 72 957,50 €
za zdroj ŠR: 24 319,17 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva

Výzva MAS – CLLD – MAS_0997.46

Prílohy na stiahnutie

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD

prloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz

prruka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz

Výberové a hodnotiace kritéria pre prv_aktual. 6_2022 KONSOLIDOVANA VERZIA schválené 11.04.2023

 

Výzva MAS_099/7.2/2

 

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 24.05.2024 do 19.07.2024. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:  0945 440 330, mas.magurastrazov@gmail.com

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 24.05.2024

Dátum uzavretia: 19.07.2024

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

za zdroj EÚ: 91 350,82 €
za zdroj ŠR: 30 450,27 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva

Výzva MAS – CLLD – MAS_0997.22

Prílohy na stiahnutie

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD

prloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz

prruka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz

Výberové a hodnotiace kritéria pre prv_aktual. 6_2022 KONSOLIDOVANA VERZIA schválené 11.04.2023