Výzvy

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1 –

VYHLÁSENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. 

Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-W965-511-001

Dátum vyhlásenia:  27.01.2021

prílohy na stiahnutie:

Vyzva_IROP-CLLD-W965-511-001_A1-Magura

 

Prílohy k výzve:

Vyzva_priloha_01-Formular_ZoPr

Vyzva_priloha_02-Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov

Vyzva_priloha_03-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov

Vyzva_priloha_04-Kriteria_pre_vyber_projektov

 

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie

Priloha_02_ZoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti

Priloha_02_ZoPr-Vyhlasenie_o_velkosti

Priloha_03_ZoPr-TestPodnikuVTazkosti

Priloha_03a_ZoPr-InstrukciaKUrceniuPodnikuVTazkostiach

Priloha_03b_ZoPr-PokynyKVyplneniuTestuPodnikuVTazkostiach

Priloha_04_ZoPr-Uverovy_prislub

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie

Priloha_08_ZoPr-Financna_analyza

Príloha_08a_ZoPr-InstrukciaKFinancnejAnalyze

Priloha_12_ZoPr-PrehladMinimalnejPomoci

 

 

Výzva MAS_099/7.4/2. – VYHLÁSENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 27.01.2021 do 19.03.2021. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0907 797 954, mas.magurastrazov@gmail.com

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 27.01.2021

Dátum uzavretia: 19.03.2021

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

za zdroj EÚ: 71 664,62 €
za zdroj ŠR: 23 888,21 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva MAS – CLLD – MAS_099 7.4_2

Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov pr _12.12.2019

prílohy na stiahnutie:

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ priloha_c_27a_usmernenie-ppa–10_2017_aktualizacia–1

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2021 PRV

Harmonogram výziev MAS MAGURA STRÁŽOV pre rok 2021

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2021 IROP

Harmonogram IROP 2021 MAGURA STRÁŽOV

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2020 IROP

Harmonogram IROP 2020

 

Výzva č. 3/MAS_099/OH/2020 na výber odborných hodnotiteľov vyhlásená

MAS MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.
Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

 

 

Výzva MAS_099/6.4/2. UKONČENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 6, podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 27.7.2020 do 30.10. 2020. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0907 797 954, mas.magurastrazov@gmail.com

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 27.7.2020

Dátum uzavretia: 31.10.2020 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

za zdroj EÚ: 125 796,75 €
za zdroj ŠR: 41 932,25 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva MAS – CLLD – MAS_0996.42 aktualizácia

Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov pr _12.12.2019

prílohy na stiahnutie:

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3

priloha_c_27a_usmernenie-ppa–10_2017_aktualizacia–1

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc-verzia-1.3

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3

priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-verzia-1.3

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3

priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

 

Výzva MAS_099/7.5/3. – UKONČENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.5 -Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 3.7.2020 do 30.9. 2020. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0907 797 954, mas.magurastrazov@gmail.com

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 3.7.2020

Dátum uzavretia: 30.10.2020 Pozor ZMENA!

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

za zdroj EÚ: 90 000,00 €
za zdroj ŠR: 30 000,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva MAS – CLLD – MAS_0997.5-3 aktualizácia verzia 1.3

Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov pr _12.12.2019

prílohy na stiahnutie:

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3

priloha_c_27a_usmernenie-ppa–10_2017_aktualizacia–1

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

 

Výzva č. 2/MAS_099/OH/2020 na výber odborných hodnotiteľov vyhlásená – UKONČENÁ

MAS MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.5. –  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.
Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

Výzva č. 2.MAS_099.OH.2020 – 7.5

 

Výzva č. 1/MAS_099/OH/2020 na výber odborných hodnotiteľov vyhlásená – UKONČENÁ

MAS MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

Výzva č. 1.MAS_099.OH.2020 – 7.4 (1)

 

Výzva MAS_099/7.5/2. – UKONČENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 31.12.2019 do 13.04. 2020. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0907 797 954, mas.magurastrazov@gmail.com

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 31.12.2019

Dátum uzavretia: 13.04.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

za zdroj EÚ: 90 000,00 €
za zdroj ŠR: 30 000,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva MAS 7.5.pdf (931254)

Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov pr _12.12.2019.pdf (1,6 MB)

prílohy na stiahnutie:

https://www.apa.sk/index.php?navID=797&id=9491

 

Výzva MAS_099/7.4/1. aktualizovaná – UKONČENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 31.12.2019 do 20.04.2020. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0907 797 954, mas.magurastrazov@gmail.com

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 31.12.2019

Dátum uzavretia: 15.06.2020 Pozor ZMENA!

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

za zdroj EÚ: 150 000,00 €
za zdroj ŠR: 50 000,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva MAS – aktualizovaná

Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov pr _12.12.2019

prílohy na stiahnutie:

https://www.apa.sk/index.php?navID=797&id=9491

 

Schválený harmonogram výziev na rok 2019 PRV

Harmonogram výziev MAS MAGURA STRÁŽOV pre rok 2019