Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Informácie pre prijímateľov v rámci opatrení IROP

Vzor zmluvy o príspevku: VZOR-Zmluvy-o-príspevok_v2.0

 

Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu: Priloha_ZoP_Hlasenie_ukoncenia_realizacie

 

Vzor žiadosti o platbu: Vzor_ziadosti_o_platbu_-_uzivatel_na_mas

 

Vzor záverečnej monitorovacej správy: Priloha_c_4_PU_Zaverecna monitorovacia sprava

 

Príručka pre ReS a užívateľa: Prirucka pre ReS a uzivatela

 

Zabezpečenie povinnej publicity projektu: https://www.mpsr.sk/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu-irop-verzia-1-4/1142-67-1142-15974/

 

Fotodokumentácia z realizácie projektu:

Na základe žiadosti RO pre IROP sú prijímatelia povinní najneskôr 5 pracovných dní po ukončení realizácie projektu doručiť MAS nasledovnú fotodokumentáciu:

1. Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu 

2. Fotodokumentácia počas realizácie projektu (ak relevantné)

3. Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu

Fotodokumentáciu posielajte na e-mail: mas.magurastrazov@gmail.com

 

Vzor Oznámenia o späťvzatí ŽoPr: Oznámenie o späťvzatí ŽoPr – VZOR