Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Stratégia CLLD

 Stratégia CLLD MAS MAGURA STRÁŽOV – aktualizácia 6_2022 BSZ

Stratégia CLLD pre územie MAGURA STRÁŽOV sa zameriava predovšetkým na aktivity smerujúce k naplneniu stanoveného strategického cieľa a špecifických cieľov tak, aby bol dosiahnutý rozvojový zámer územia. Pri implementácii stratégie sa bude uplatňovať princíp LEADER so všetkými jeho atribútmi.

Ciele stratégie CLLD nadväzujú nielen na potreby regiónu, ale odrážajú v sebe aj ciele koncepčných dokumentov, ku ktorých napĺňaniu sa zaviazala Slovenská republika. Ide predovšetkým o stratégiu 2020, tiež PRV 2014 – 2020 a IROP 2014 a 2020.

Konkrétne sa stratégia CLLD pre územie MAS MAGURA STRÁŽOV zameriava na vytvorenie regiónu, ktorý bude poskytovať jeho obyvateľom kvalitné podmienky pre život a zároveň sa vytvoria predpoklady pre zatraktívnenie územia a rozvoj cestovného ruchu. Vytvorením nových pracovných miest v regióne sa zvýši konkurencia v oblasti ponuky pracovných miest. Je predpokladom, že následne realizáciou ďalších rozvojových aktivít a zvyšovaním príjmu jednotlivých subjektov sa dosiahne multiplikačný efekt, ktorý sa prejaví generovaním ďalších pracovných miest. Ako dôsledok sa očakáva uplatnenie obyvateľstva na území mikroregiónu, zvýšenie prílevu turistov, navýšenie príjmu vidieckeho obyvateľstva, vyššie príjmy z daní pre samosprávu, diverzifikácia ponúkaných služieb a v konečnom dôsledku dôjde k zlepšeniu ekonomického postavenia jednotlivých obcí, i regiónu ako celku.

Predpokladá sa, že strategický cieľ a špecifické ciele budú naplnené do roku 2023 a to prostredníctvom navrhnutých opatrení stratégie.

 

Priority stratégie CLLD pre územie MAS MAGURA STRÁŽOV

Nasledovné priority vyplynuli priamo z uskutočnenej SWOT analýzy a ďalších aktivít, ktoré predchádzali spracovaniu stratégie CLLD. Sú výsledkom spoločnej dohody aktérov územia zo všetkých sektorov. Pri ich stanovovaní bolo jedným z cieľov zamerať sa na silné stránky územia, nadviazať na to, čo v regióne existuje a osvedčilo sa a ďalej tieto aktivity podporovať a rozvíjať. Ide predovšetkým o cielenú podporu tak, aby nedochádzalo k plytvaniu verejných zdrojov a dosiahol sa multiplikačný efekt. Predpokladá sa, že takto nastavenými prioritami je možné dosiahnuť požadovaný stav a naplniť stanovený strategický cieľ.

  • Priorita č. 1: Zatraktívnenie ponuky produktov a služieb cestovného ruchu

Uvedené špecifické ciele vychádzajú z nasledovných identifikovaných potrieb:

–          Potreba vytvárania inovatívnych produktov cestovného ruchu.

–          Potreba propagácie regionálnych produktov.

–          Potreba rozšírenia ponuky ubytovacích zariadení a zariadení poskytujúcich doplnkové služby cestovného ruchu.

Špecifický cieľ 1a: Podpora vytvárania inovatívnych produktov a služieb poľnohospodárskeho, lesníckeho a potravinárskeho sektora v nadväznosti na rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom zabezpečenia rozšírenie vedomostí, zručností a výmeny skúseností pri vykonávaní stratégie CLLD pre aktérov územia, podnikateľské subjekty a osoby, ktoré plánujú začať podnikať.

Špecifický cieľ 1b: Vytváranie podmienok pre vznik a rozvoj mikro a malých podnikov v poľnohospodárskom, lesníckom a potravinárskom sektore prostredníctvom podpory inovatívnych a pilotných projektových zámerov.

Špecifický cieľ 2: Propagácia regionálnych produktov prostredníctvom účasti na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, vytvorením kvalitných propagačných materiálov a formou propagačných činností v miestnom kontexte.

Špecifický cieľ 3: Zvýšenie počtu ubytovacích  zariadení a zariadení poskytujúcich doplnkové služby cestovného ruchu najmä tam, kde ich je nedostatok, a to najmä formou podpory rekonštrukcií, modernizácií a úprav priestorov pre poskytovanie uvedených služieb.

  • Priorita č. 2: Zvýšenie kvality života v obciach

Uvedené špecifické ciele vychádzajú z nasledovných identifikovaných potrieb:

–          Potreba rozširovania prvkov rekreačnej a doplnkovej infraštruktúry

–          Potreba revitalizácie a úpravy obcí

–          Potreba starostlivosti o lesy a ich ochrana

Špecifický cieľ 1: Rekonštrukcia alebo rozšírenie prvkov rekreačnej a doplnkovej infraštruktúry jej umiestnením do častí mikroregiónu tak, aby sa dosiahla potrebná vyváženosť rozloženia  a umiestnenia v rámci územia.

Špecifický cieľ 2: Udržiavanie a úprava verejných priestranstiev, rozvoj základnej infraštruktúry, začleňovanie prvkov zelenej infraštruktúry, voľnočasovej a doplnkovej infraštruktúry spĺňajúcej účelnosť a estetické požiadavky, prostredníctvom aktivity samosprávy, ale aj vďaka participácii obyvateľov.

Špecifický cieľ 3: Údržba a starostlivosť o lesy prostredníctvom investícii do odstraňovania kalamitných udalostí a investícií do obnovy lesov.

  • Priorita č. 3: Vytvorenie predpokladov pre zvýšenie ekonomického rozvoja regiónu

Uvedené špecifické ciele vychádzajú z nasledovných identifikovaných potrieb:

–          Potreba vytvárania a podpory spolupráce jednotlivých subjektov v regióne.

–          Potreba vytvárania priestoru pre perspektívne uplatnenie mladých ľudí v regióne.

Špecifický cieľ 1: Podpora spolupráce subjektov pri vytváraní strategických riešení v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním dodávateľských reťazcovprostredníctvom aktivít smerujúcich k vytvoreniu a realizácii pilotných projektov.

Špecifický cieľ 2a: Vytvorenie podmienok pre zotrvanie mladých ľudí vo vidieckych oblastiach mikroregiónu prostredníctvom podporysamozamestnávania a vytváraním podmienok pre vznik nových pracovných miest.

Špecifický cieľ 2b: Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozširovanie ponuky komunitných služieb prostredníctvom investícii do rozširovania kapacít MŠ, modernizáciou odborných učební ZŠ a vytváraním komunitných centier.

  • Priorita č. 4: Efektívna činnosť MAS MAGURA STRÁŽOV

Uvedené špecifické ciele vychádzajú z nasledovnej identifikovanej potreby:

–          Potreba efektívneho fungovania MAS MAGURA STRÁŽOV.

Špecifický cieľ 1: Efektívne využitie finančných prostriedkov na oživenie stratégie CLLD, propagáciu stratégie a informovanosti o území MAS MAGURA STRÁŽOV prostredníctvom kvalitne pripraveného rozpočtu a plánovaním cash-flow.

Špecifický cieľ 2: Efektívne čerpanie finančných prostriedkov spojených s financovaním  administratívnych a prevádzkových nákladov v súvislosti s riadením uskutočňovania stratégie CLLD prostredníctvom kvalitne pripraveného rozpočtu a plánovaním cash-flow.

Vízia

Na území Miestnej akčnej skupiny MAGURA STRÁŽOV žijú ľudia, ktorí tu nachádzajú svoje uplatnenie a sebarealizáciu, pre svoje aktivity využívajú v značnej miere potenciál územia, ponúkané služby spĺňajú náročné požiadavky nielen jeho obyvateľov, ale aj návštevníkov a turistov, čisté a zdravé prostredie im ponúka priestor pre oddych a relax.

Strategický cieľ

Vytvorenie konkurencieschopného regiónu predovšetkým v oblasti cestovného ruchu a skvalitnenie života jeho obyvateľov do roku 2023 prostredníctvom vytvárania podmienok pre uplatnenie jeho obyvateľov a rozvoj destinácie s využitím potenciálu územia, zavádzaním inovatívnych prvkov a podporou spolupráce medzi jednotlivými subjektmi v mikroregióne.

strategia CLLD bez sledovania zmien