Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Charakteristika územia

Územie Miestnej akčnej skupiny MAGURA STRÁŽOV (MAS) sa vďaka svojej geografickej polohe (Horná Nitra), histórií a kultúrnymi zvykmi vyznačuje diverzifikáciou z hľadiska činností a orientáciou na jednotlivé odvetvia. Rozsiahlu časť územia pokrývajú lesy (61%).

Územie MAS zasahuje do chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. Nachádzajú sa v ňom dve národné prírodné rezervácie: NPR Strážov a NPR Vapeč, štátna prírodná rezervácia Temešská skala, dve prírodné pamiatky PP Jánošíkova jaskyňa a PP Prielom Nitrice, a dve prírodné rezervácie PR Pod Homôlka a súkromná PR Rysia.

Poľnohospodárstvo

V minulosti tu bolo vo väčšej miere rozvinuté poľnohospodárstvo ako je tomu dnes. V súčasnej dobe predstavuje poľnohospodárska pôda 31% územia MAS. Klimatické podmienky sú predpokladom pre pestovanie vybraných plodín: zemiaky, rôzne druhy obilnín a krmovín. Okrem toho tu malo významné miesto aj ovocinárstvo, najmä pestovanie čerešní, jabloní, hrušiek a podobne. Zo živočíšnej produkcie bol v popredí chov hovädzieho dobytka. Zachoval sa tu hlavne chov oviec na rozsiahlych pasienkoch lemujúcich obce Dlžín a Šútovce. Poľnohospodárstvo v tomto regióne nemožno označovať za zdroj príjmov, resp. zamestnanosti obyvateľstva, ale skôr ho obyvateľstvo vykonáva pre uspokojovanie vlastných potrieb.

Najväčšiu časť územia – 56 % celkovej rozlohy – tvoria typické podhorské obce s nízkou hustotou osídlenia s minimálnym podielom poľnohospodárskej pôdy a s prevahou lesa a trávnatých porastov. Patria sem obce Zliechov, Košecké Podhradie, Horná Poruba, Valaská Belá, Temeš a Čavoj.

Lesníctvo

Lesníctvu je prikladaný veľký význam. Vyplýva to z viacerých dôvodov. Niektoré obce nemajú prívod plynu, a preto sú odkázané na využitie pevného paliva ako zdroja energie, ktoré obyvatelia získavajú z okolitých lesov. K ďalším dôvodom patrí spracovanie dreva na výrobu paliet a peletiek. Je preto nevyhnutná neustála starostlivosť o obhospodarovanie lesného hospodárstva, tak aby bola zachovaná prirodzená biodiverzita v lesoch daného regiónu.

Voľný čas, šport a cestovný ruch

Výraznou výhodou územia je existencia prírodných rezervácií a celkovo nádherná relatívne nenarušená príroda predovšetkým v oblasti od Bojníc smerom k Rudnianskej priehrade a ďalej až po Hornú Porubu a Košecké Podhradie. Vyskytujú sa tu turisticky veľmi atraktívne a navštevované vrchy ako Temešská skala, Vápeč, Rokoš, Strážov a Magura. Dostatok značených turistických chodníkov a existencia pravidelných organizovaných turistických akcií na území MAS MAGURA STRÁŽOV ako napríklad výstup na Rokoš alebo tradičný spoločný výstup 8 obcí na Maguru vytvára priestor na spoločnú propagáciu tejto časti územia ako turistickej oblasti v rámci uceleného produktu cestovného ruchu.

Územie MAS poskytuje možnosti pre letné aj zimné športy a aktivity. K najviac navštevovaným lokalitám patrí Nitrianske Rudno (camping, rybolov), Zliechov (SKI Zliechov), Valaská Belá (lyžiarske stredisko Homôlka), Čavoj (chatárske oblasti – lazy) a Temeš (Temešská skala). Vyhľadávaným turistickým miestom, aj keď nie v takom rozsahu, ako v minulosti, je aj Rudnianska priehrada s možnosťami vodných športov a rybolovu. Podhorské obce so zachovaným folklórom a tradíciami zas môžu formou agroturistiky priblížiť turistom život našich predkov a poskytnúť relax v lone prírody. Okolité lesy vytvárajú množstvo príležitostí na turistiku, cykloturistiku a beh na lyžiach či vychádzky s trasami pre všetky vekové aj výkonnostné skupiny, na Homôlke a v Kanianke je možnosť zjazdového lyžovania, kopec nad Šútovcami, ale aj Vápeč nad Hornou Porubou využívajú paraglidisti.

Vysoký potenciál územia v oblasti rozvoja cestovného ruchu spočíva v pestrosti jeho ponuky. Mesto Bojnice vďaka zámku, ZOO a termálnym kúpeľom patrí dnes medzi najnavštevovanejšie mestá na Slovensku. Bojnický zámok každoročne organizuje množstvo turisticky atraktívnych podujatí, ako napríklad Medzinárodný festival duchov a strašidiel, Rozprávky na zámku, Vianoce na zámku, Valentínsky víkend a podobne. Priamo pod Bojnickým zámkom v roku 2014 vyrástla nová turistická atrakcia. V areáli, kde sa nachádza malý amfiteáter, v ktorom už 20 rokov vystupujú bojnickí sokoliari a šermiari v dobových kostýmoch, pribudla dedinka so štýlovými drevenými domčekmi pokrytými trstinou. Počas letnej turistickej sezóny sa do nich sťahujú umeleckí remeselníci z okolia, kováči, drotári, hrnčiari, rezbári, spracovatelia kože a iných prírodných materiálov. V domčekoch môžu pred zrakmi návštevníkov tvoriť a ponúkať svoje výrobky. Návštevníkom umožnia vyskúšať si niektoré remeslá.

Atraktivitu Bojníc ešte zvýši pripravovaný zábavno-náučný park s pracovným názvom „Krajina legiend“, ktorého výstavba by sa mala začať v roku 2016.

Kúpeľní hostia Kúpeľov Bojnice taktiež predstavujú potenciálnych návštevníkov regionálnych zaujímavostí, nakoľko trávia v regióne relatívne dlhý čas, pričom predovšetkým zahraniční hostia sa snažia spestriť si liečebný pobyt poznávaním okolia. Celoslovensky známym lákadlom je aj Zoo Bojnice, a postupne si získava pozornosť (aj vďaka podpore MAS) Múzeum praveku pri Prepoštskej jaskyni v Bojniciach.

Okrem toho nemožno zabudnúť na krásnu prírodu a pohoria (napr. Magura, Strážov, Rokoš, Vtáčnik), ktoré lákajú na turistiku. Populárne sú aj cyklotrasy pre podporu zdravého životného štýlu.

V jednotlivých obciach sú každoročne organizované kultúrne podujatia, ktoré si už vytvorili alebo pomaly vytvárajú svoju tradíciu (napr. Rudnianske slávnosti, Čerešňové slávnosti – Šútovce, Kanianske dni atď.), kde sa naskytá možnosť prezentovať danú obec a jej zvyky. Je to jedna z foriem zbližovania a spájania obcí a ich obyvateľov. Zachovávanie ľudových tradícií a zvykov, pôvodná architektúra a tiež uchovanie pôvodných remesiel je vhodným predpokladom pre vytváranie produktov cestovného ruchu a propagáciu mikroregiónu. V regióne aktívne pôsobí 12 folklórnych súborov, z toho 3 detské, ktoré vystupujú pri rôznych príležitostiach v rámci regiónu aj mimo neho.

V regióne sa nachádzajú 2 stále expozície ľudových krojov: Gazdovský dvor s ukážkou tradičného bývania na vidieku a pôvodných poľnohospodárskych strojov a nástrojov avo Valaskej Belej funguje unikátny sklársky skanzen s predvádzaním ručného fúkania skla. Väčšina obcí zachováva tradície ako Fašiangový sprievod a pochovávanie basy, stavanie Mája, Vianočné koledy a podobne. V regióne žijú obyvatelia ovládajúci tradičné remeslá ako košikárstvo a rezbárstvo, riasenie krojov a vyšívanie, maľovanie kraslíc, tkanie kobercov, výrobu ozdôb zo šúpolia a ďalšie. Túto skutočnosť je tiež možné využiť pri vytváraní produktov cestovného ruchu a organizovaní rôznych podujatí a festivalov ľudovej kultúry.

Nevýhodu, hlavne z pohľadu zahraničného CR, môže predstavovať horšie napojenie na letisko a hlavné diaľničné ťahy, jej význam sa ale pri dlhodobých pobytoch znižuje a môže predstavovať naopak výhodu tichého prostredia nezaťaženého frekventovanou premávkou, predovšetkým v odľahlejších podhorských obciach.