Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva MAS_099/7.5/7 – UKONČENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do

Výzva MAS_099/7.2/1 – UKONČENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.2 -Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr

Oznámenie o uzatvorení výziev IROP

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV oznamuje, že dňa 20.12.2023 budú predčasne uzatvorené všetky výzvy vyhlásené prostredníctvom OP IROP. Dôvodom predčasného uzatvorenia výziev je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného zo strany MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS (15.11.2023) a po tomto dátume už nie je možné projekty realizovať.

Obnova autobusových zastávok v obci Seč

Názov projektu: Obnova autobusových zastávok v obci Seč Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Výzva: IROP-CLLD-W965-512-004 Celkové oprávnené výdavky: 19 255,04 € Výška schváleného príspevku: 18 292,29 €   Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom skvalitňovania prostredia pre život obyvateľov obce Seč, jej návštevníkov a turistov. Prostredníctvom

Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik – DREVIL

Názov projektu: Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik – DREVIL Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Výzva: IROP-CLLD-W965-511-001 Celkové oprávnené výdavky: 65 720 € Výška schváleného príspevku: 36 146 €     Stručný popis projektu: Cieľom projektu bolo zavedenie technologickej inovácie do firmy Ľuboš Púčik – DREVIL, prostredníctvom nákupu nového technického vybavenia na spracovanie dreva. Taktiež

Zrealizované projekty IROP

Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik – DREVIL   Obnova autobusových zastávok v obci Seč   Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany – Solárna autobusová zastávka Liešťany, Solárna autobusová zastávka Lomnica   Autobusová zastávka v obci Košecké Podhradie   Stavebné úpravy vstupnej terasy v objekte klub dôchodcov, Kanianka   PODPORA KOMUNITNÉHO ŽIVOTA V BOJNICIACH   ZNAČENIE

Aj mladí ľudia na vidieku môžu byť aktívni!

Aj mladí ľudia na vidieku môžu byť aktívni!   Občas sa stretávame s mladými ľuďmi z našej MAS, ktorí sú plní nápadov a podnetov pre rôzne aktivity, ktoré by pomohli zatraktívniť vidiecke prostredie pre ich rovesníkov a kamarátov. Taktiež túto potrebu vnímame od starostov našich obcí. Veľmi radi podporíme akúkoľvek takúto iniciatívu, no nie vždy je v možnostiach MAS, aby

Zoznam schválených ŽoPr k výzve IROP-CLLD-W965-512-002

p.č. Názov  žiadateľa IČO Kód ŽoPr Názov projektu Výška schváleného príspevku Zoznam odborných hodnotiteľov 1. Mesto Bojnice 00318001 IROP-CLLD-W965-512-002-001 Podpora komunitného života v Bojniciach 19 000 € doc. Ing. Pavol Otepka ,  Phd.        Ing. Kamila Valkovcová, PhD. 2. Obec Kanianka 00518239 IROP-CLLD-W965-512-002-002 Stavebné úpravy vstupnej terasy v objekte klub dôchodcov, Kanianka 19

Zoznam schválených ŽoPr k výzve IROP-CLLD-W965-512-004

p.č. Názov  žiadateľa IČO Kód ŽoPr Názov projektu Výška schváleného príspevku Zoznam odborných hodnotiteľov 1. Obec Seč 00649074 IROP-CLLD-W965-512-004-001 Obnova autobusových zastávok v obci Seč 18 292,29 €  Mgr. Jana Frenová, PhD.       Ing. Alena Martincová  2. Obec Liešťany 00318230 IROP-CLLD-W965-512-004-002 Obnova autobusových zastávok v obci Liešťany – Solárna autobusová zastávka Liešťany, Solárna autobusová zastávka