Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Autor MAS MAGURA STRÁŽOV

Zoznam schválených ŽoPr k výzve IROP-CLLD-W965-511-001

p.č. Obchodné meno žiadateľa IČO Kód ŽoPr Názov projektu Výška schváleného príspevku Zoznam odborných hodnotiteľov 1. Ľuboš Púčik – DREVIL 40649750 IROP-CLLD-W965-511-001-001 Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik – DREVIL 36 146,00 €  Mgr. Katarína Janurová       Mgr. Jana Frenová, PhD.

Výzva MAS_099/6.4/4 – UKONČENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 6, podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo

Výzva MAS_099/7.5/6 – UKONČENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.5 -Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej

Výzva MAS_099/7.4/3 – POZOR ZMENA

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV upozorňuje na zmenu, ktorá bola vykonaná vo vyhlásenej výzve pre podopatrenie 7.4. Vo výzve nastala zmena v dátume uzavretia, t.j. dátum uzavretia výzvy bol posunutý na 21.06.2021.