Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1 – AKTUALIZÁCIA č. 2

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-W965-511-001

Dátum aktualizácie:  19.09.2022

Dátum účinnosti: 31.10.2022

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr,
 3. Príloha č. 2 Formulára ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku (zmena v poznámkach pod čiarou),
 4. Príloha č. 3 Formulára ŽoPr – Zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR (nová príloha),
 5. Príloha č. 3 Formulára ŽoPr – Úverový prísľub (mení sa číslovanie prílohy z čísla 3 na číslo 4),
 6. Príloha č. 4 Formulára ŽoPr – Výpis z registra trestov fyzických osôb (mení sa číslovanie prílohy z čísla 4 na číslo 5),
 7. Príloha č. 5 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu (mení sa číslovanie prílohy z čísla 5 na číslo 6),
 8. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (mení sa číslovanie prílohy z čísla 6 na číslo 7)
 9. Príloha č. 7 Formulára ŽoPr – Finančná analýza (mení sa číslovanie prílohy z čísla 7 na číslo 8),
 10. Príloha č. 7a Formulára ŽoPr – Inštrukcia k finančnej analýze (mení sa číslovanie prílohy z čísla 7a na číslo 8a),
 11. Príloha č. 8 Formulára ŽoPr – Doklady od stavebného úradu (mení sa číslovanie prílohy z čísla 8 na číslo 9),
 12. Príloha č. 9 Formulára ŽoPr – Projektová dokumentácia stavby (mení sa číslovanie prílohy z čísla 9 na číslo 10),
 13. Príloha č. 10 Formulára ŽoPr – Doklady preukazujúce vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov (mení sa číslovanie prílohy z čísla 10 na číslo 11),
 14. Príloha č. 11 Formulára ŽoPr – Prehľad minimálnej pomoci (mení sa číslovanie prílohy z čísla 11 na číslo 12),
 15. Príloha č. 12 Formulára ŽoPr – Doklady preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu projektu na územia sústavy NATURA 2000 (príloha sa ruší),
 16. Príloha č. 13 Formulára ŽoPr – Doklady preukazujúce plnenie požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (príloha sa ruší),
 17. Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
 18. Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.