Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Mesiac: december 2023

Výzva MAS_099/7.4/5 – UKONČENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných

Výzva MAS_099/7.5/7 – UKONČENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do

Výzva MAS_099/7.2/1 – UKONČENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.2 -Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr

Oznámenie o uzatvorení výziev IROP

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV oznamuje, že dňa 20.12.2023 budú predčasne uzatvorené všetky výzvy vyhlásené prostredníctvom OP IROP. Dôvodom predčasného uzatvorenia výziev je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného zo strany MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS (15.11.2023) a po tomto dátume už nie je možné projekty realizovať.