Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Zoznam schválených ŽoPr k výzve IROP-CLLD-W965-512-003

p.č. Názov  žiadateľa IČO Kód ŽoPr Názov projektu Výška schváleného príspevku Zoznam odborných hodnotiteľov
1. Obec Čavoj 00318035 IROP-CLLD-W965-512-003-001 Značenie a budovanie doplnkovej infraštruktúry cyklotrasy v k.ú. obce Čavoj 28 500 €  Ing. Anna Beníková                   Ing. Kamila Valkovcová, PhD.