Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Výzva IROP-CLLD-W965-512-002_C1 – AKTUALIZÁCIA č.1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  C1 Komunitné sociálne služby

Kód výzvy: IROP-CLLD-W965-512-002

Dátum aktualizácie: 30.01.2023

Dátum účinnosti: 31.01.2023

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
  2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr,
  3. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu (zmena v poznámkach)
  4. Príloha č. 2 Formulára ŽoPr – Test podniku v ťažkostiach (mení sa číslovanie prílohy z čísla 2 na číslo 3)
  5. Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov (zmena v poznámkach)
  6. Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov (zmena v poznámkach)

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

prílohy na stiahnutie:

Vyzva_IROP-CLLD-W965-512-002_Magura-C1-akt1-komplet-BSZ

Vyzva_IROP-CLLD-W965-512-002_Magura-C1-akt1-komplet-SZ