Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

ZNAČENIE A BUDOVANIE DOPLNKOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY CYKLOTRASY V K.Ú. OBCE ČAVOJ

Názov projektu: ZNAČENIE A BUDOVANIE DOPLNKOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY CYKLOTRASY V K.Ú. OBCE ČAVOJ

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Výzva: IROP-CLLD-W965-512-003

Celkové oprávnené výdavky: 30 000 €

Výška schváleného príspevku: 28 500 €

                               

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu bolo značenie a dobudovanie doplnkovej infraštruktúry cyklistickej trasy v katastrálnom území obce Čavoj. Obec sa vyznačuje roztiahlou prípotočnou zástavbou a niekoľkými lazmi. Vyznačenie cyklotrás preto zlepšilo prístup a prepojenie na už existujúce cyklotrasy, ktoré prepájajú jednotlivé obce v okolí ale aj celý región Hornej Nitry. Cyklotrasy sú rozdelené na 3 vetvy. Na cyklotrasách sa vybudovali inovatívne prvky v podobe doplnkovej infraštruktúry pre obyvateľov regiónu, vychádzajúc z existujúceho stavu, účelu a rozsahu cyklokomunikácií. Cieľom danej investície bolo rozšíriť doplnkovú infraštruktúru na cyklotrasách vzhľadom na ich dĺžku a náročnosť. Skvalitniť dostupnosť a prepojenosť sídiel prostredníctvom zlepšovania prostredia pre život obyvateľov. Ďalším cieľom projektu bolo docieliť oživenie znevýhodnenej vidieckej oblasti. Dobudovaním existujúcich cyklotrás a ich infraštruktúrou sme zabezpečili prepojenie odľahlejších osád obce s jej centrom, ale taktiež prepojenie viacerých sídiel a obcí regiónu. Nakoľko možnosť pružnej časovej a miestnej prispôsobivosti podľa záujmov obyvateľov vytvára z cykloturistiky vyhľadávanú aktivitu, podporila sa prepojenosť obce Čavoj ale aj okolitých obcí so spádovými oblasťami, ktoré vedú až k prepojenosti s dvoma okresnými mestami a krajským mestom. Výdavky projektu boli vynaložené na prístrešky pre cyklistov, náučné informačné panely, stojany na bicykle a na cykloznačenie.