Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1 – AKTUALIZÁCIA č.1

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy: IROP-CLLD-W965-511-001

Dátum aktualizácie:  24.05.2021

Dátum účinnosti: 25.05.2021

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr,
 3. Príloha č. 2 ŽoPr – Vyhlásenie o veľkosti podniku (zmena v poznámkach pod čiarou)
 4. Príloha č. 3 Formulára ŽoPr – Test podniku v ťažkostiach (príloha sa ruší),
 5. Príloha č. 3a Formulára ŽoPr – Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach (príloha sa ruší),
 6. Príloha č. 3b Formulára ŽoPr – Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach (príloha sa ruší),
 7. Príloha č. 4 Formulára ŽoPr – Úverový prísľub (mení sa číslovanie prílohy z čísla 4 na číslo 3),
 8. Príloha č. 6 Formulára ŽoPr – Rozpočet projektu (mení sa číslovanie prílohy z čísla 6 na číslo 5),
 9. Príloha č. 7 Formulára ŽoPr – Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (mení sa číslovanie prílohy z čísla 7 na číslo 6),
 10. Príloha č. 8 Formulára ŽoPr – Finančná analýza (mení sa číslovanie prílohy z čísla 8 na číslo 7),
 11. Príloha č. 8a Formulára ŽoPr – Inštrukcia k finančnej analýze (mení sa číslovanie prílohy z čísla 8a na číslo 7a),
 12. Príloha č. 12 Formulára ŽoPr – Prehľad minimálnej pomoci (mení sa číslovanie prílohy z čísla 12 na číslo 11),
 13. Príloha č. 2 výzvy – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
 14. Príloha č. 3 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov
 15. Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov

07_Informacia_o_aktualizacii_vyzvy

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.