Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Kategória: Nezaradené

Výzva IROP-CLLD-W965-511-001_A1 – AKTUALIZÁCIA č. 2

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vydáva aktualizáciu č.2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP. Predmetom aktualizácie č.2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom funkcie sledovania zmien (SZ) v pôvodnom texte

Zoznam schválených ŽoPr k výzve IROP-CLLD-W965-511-001

p.č. Obchodné meno žiadateľa IČO Kód ŽoPr Názov projektu Výška schváleného príspevku Zoznam odborných hodnotiteľov 1. Ľuboš Púčik – DREVIL 40649750 IROP-CLLD-W965-511-001-001 Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik – DREVIL 36 146,00 €  Mgr. Katarína Janurová       Mgr. Jana Frenová, PhD. 2. STROJSTAV spol. s r.o. 31573258 IROP-CLLD-W965-511-001-003 Rýpadlo-nakladač 49 493,55 € Mgr. Branislav Bernátek 

Výzva MAS_099/6.4/4 – UKONČENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 6, podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo