Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Autobusová zastávka v obci Košecké Podhradie

Názov projektu: Autobusová zastávka v obci Košecké Podhradie

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Výzva: IROP-CLLD-W965-512-004

Celkové oprávnené výdavky: 14 747,56 €

Výška schváleného príspevku: 13 416,61 €

 

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom skvalitňovania prostredia pre život obyvateľov obce Košecké Podhradie, jej turistov a návštevníkov. Prostredníctvom projektu sa zabezpečilo zmodernizovanie a zrenovovanie zastaralej a poškodenej autobusovej zastávky, ktorú už nebolo možné ďalej využívať v plnom rozsahu z dôvodu jej zlého technického stavu. Projekt sa zameriaval na zlepšenie kvality verejnej infraštruktúry, ktorá slúži obyvateľom Košeckého Podhradia. Cieľom bolo taktiež zlepšiť kvalitu verejnej infraštruktúry, vytvoriť podmienky pre bezpečnosť obyvateľov, skvalitnenie regionálnej a lokálnej mobility, zlepšiť kvalitu života v obci prostredníctvom modernizácie zastávky. Rekonštrukciou starej autobusovej zastávky došlo k zlepšeniu životných podmienok v obci. Účelom a cieľom, nebola iba samotná výstavba, resp. rekonštrukcia uvedenej zastávky, ale zároveň aj modernizácia obce a zavedenie inovácie v obci Košecké Podhradie.