Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Výzva MAS_099/7.4/3 – POZOR ZMENA

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV upozorňuje na zmenu, ktorá bola vykonaná vo vyhlásenej výzve pre podopatrenie 7.4. Vo výzve nastala zmena v dátume uzavretia, t.j. dátum uzavretia výzvy bol posunutý na 21.06.2021.

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Dĺžka trvania výzvy je od 08.04.2021 do 07.06.2021. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore: 0907 797 954, mas.magurastrazov@gmail.com

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 08.04.2021

Dátum uzavretia: 21.06.2021

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

za zdroj EÚ: 71 664,62 €
za zdroj ŠR: 23 888,21 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva MAS – CLLD – MAS_0997.43

Výberové kritériá a hodnotiace (bodovacie) kritéria pre výber projektov pr _12.12.2019

prílohy na stiahnutie:

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ

priloha_c_27a_usmernenie-ppa–10_2017_aktualizacia–1

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19