Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Výzva MAS_099/7.5/8 – VYHLÁSENÁ

Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS MAGURA STRÁŽOV) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) Dĺžka trvania výzvy je od 03.07.2024 do 19.08.2024. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:  0945 440 330, mas.magurastrazov@gmail.com

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 03.07.2024

Dátum uzavretia: 19.08.2024

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

za zdroj EÚ: 66 875,77€
za zdroj ŠR: 22 291,92 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra

Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV

Výzva

Výzva MAS – CLLD – MAS_0997.58

Prílohy na stiahnutie

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD

prloha_c_6b_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz

prruka-pre-prijmatea-leader_verzia-1-5-bsz

Výberové a hodnotiace kritéria pre prv_aktual. 6_2022 KONSOLIDOVANA VERZIA schválené 11.04.2023